جمعه، ۲۷ مرداد ۱۳۹۶, ۱۹:۰۸
Clr Both
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-27.html
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 اردیبهشت ماه 1396
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-26.html
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 اردیبهشت ماه 1396
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-25.html
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 فروردین ماه 1396
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-24.html
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 تیرماه 1395
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-23.html
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 تیرماه 1394
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-22.html
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 تیرماه 1393
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-21.html
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 مردادماه 1392
پیرو لغو مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1392 صاحبان سهام ، بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-20.html
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 تیرماه 1392
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-19.html
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 مهرماه 1391
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-18.html
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 تیرماه 1391
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-17.html
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 تیرماه 1391
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-16.html
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 خردادماه 1391
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-15.html
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 تیرماه 1390
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-14.html
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465 تیرماه 1390
بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-13.html
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 تیرماه 1389
احتراما بدینوسیله از سهامدارن شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ......


جهت مشاهده متن کامل آگهی به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://www.apm-ir.com/law-fa-6.html