فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
چهارشنبه۱ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۳ : ۴۷۰۶ : ۴۸ : ۲۶۱۲ : ۰۱ : ۲۱۱۷ : ۱۴ : ۰۰۱۷ : ۳۱ : ۳۱۲۳ : ۱۹ : ۱۵
پنج شنبه۲ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۴ : ۳۱۰۶ : ۴۹ : ۱۸۱۲ : ۰۱ : ۳۷۱۷ : ۱۳ : ۴۱۱۷ : ۳۱ : ۱۴۲۳ : ۱۹ : ۲۸
جمعه۳ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۵ : ۱۶۰۶ : ۵۰ : ۰۹۱۲ : ۰۱ : ۵۴۱۷ : ۱۳ : ۲۳۱۷ : ۳۰ : ۵۹۲۳ : ۱۹ : ۴۱
شنبه۴ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۶ : ۰۰۰۶ : ۵۱ : ۰۱۱۲ : ۰۲ : ۱۱۱۷ : ۱۳ : ۰۸۱۷ : ۳۰ : ۴۵۲۳ : ۱۹ : ۵۶
یکشنبه۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۶ : ۴۴۰۶ : ۵۱ : ۵۲۱۲ : ۰۲ : ۳۰۱۷ : ۱۲ : ۵۴۱۷ : ۳۰ : ۳۳۲۳ : ۲۰ : ۱۱
دوشنبه۶ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۷ : ۲۸۰۶ : ۵۲ : ۴۳۱۲ : ۰۲ : ۴۹۱۷ : ۱۲ : ۴۲۱۷ : ۳۰ : ۲۳۲۳ : ۲۰ : ۲۷
سه شنبه۷ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۸ : ۱۲۰۶ : ۵۳ : ۳۳۱۲ : ۰۳ : ۰۹۱۷ : ۱۲ : ۳۲۱۷ : ۳۰ : ۱۴۲۳ : ۲۰ : ۴۴
چهارشنبه۸ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۸ : ۵۶۰۶ : ۵۴ : ۲۴۱۲ : ۰۳ : ۳۰۱۷ : ۱۲ : ۲۳۱۷ : ۳۰ : ۰۷۲۳ : ۲۱ : ۰۱
پنج شنبه۹ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۲۹ : ۴۰۰۶ : ۵۵ : ۱۳۱۲ : ۰۳ : ۵۱۱۷ : ۱۲ : ۱۷۱۷ : ۳۰ : ۰۲۲۳ : ۲۱ : ۲۰
جمعه۱۰ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۰ : ۲۳۰۶ : ۵۶ : ۰۳۱۲ : ۰۴ : ۱۳۱۷ : ۱۲ : ۱۲۱۷ : ۲۹ : ۵۹۲۳ : ۲۱ : ۳۹
شنبه۱۱ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۱ : ۰۶۰۶ : ۵۶ : ۵۲۱۲ : ۰۴ : ۳۶۱۷ : ۱۲ : ۰۹۱۷ : ۲۹ : ۵۷۲۳ : ۲۱ : ۵۹
یکشنبه۱۲ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۱ : ۴۹۰۶ : ۵۷ : ۴۰۱۲ : ۰۴ : ۵۹۱۷ : ۱۲ : ۰۷۱۷ : ۲۹ : ۵۷۲۳ : ۲۲ : ۱۹
دوشنبه۱۳ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۲ : ۳۱۰۶ : ۵۸ : ۲۸۱۲ : ۰۵ : ۲۳۱۷ : ۱۲ : ۰۸۱۷ : ۲۹ : ۵۹۲۳ : ۲۲ : ۴۰
سه شنبه۱۴ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۳ : ۱۳۰۶ : ۵۹ : ۱۶۱۲ : ۰۵ : ۴۷۱۷ : ۱۲ : ۱۰۱۷ : ۳۰ : ۰۳۲۳ : ۲۳ : ۰۲
چهارشنبه۱۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۳ : ۵۵۰۷ : ۰۰ : ۰۲۱۲ : ۰۶ : ۱۲۱۷ : ۱۲ : ۱۴۱۷ : ۳۰ : ۰۸۲۳ : ۲۳ : ۲۵
پنج شنبه۱۶ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۴ : ۳۶۰۷ : ۰۰ : ۴۸۱۲ : ۰۶ : ۳۸۱۷ : ۱۲ : ۱۹۱۷ : ۳۰ : ۱۵۲۳ : ۲۳ : ۴۸
جمعه۱۷ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۵ : ۱۷۰۷ : ۰۱ : ۳۳۱۲ : ۰۷ : ۰۴۱۷ : ۱۲ : ۲۷۱۷ : ۳۰ : ۲۳۲۳ : ۲۴ : ۱۲
شنبه۱۸ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۵ : ۵۷۰۷ : ۰۲ : ۱۸۱۲ : ۰۷ : ۳۱۱۷ : ۱۲ : ۳۶۱۷ : ۳۰ : ۳۴۲۳ : ۲۴ : ۳۶
یکشنبه۱۹ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۶ : ۳۷۰۷ : ۰۳ : ۰۱۱۲ : ۰۷ : ۵۷۱۷ : ۱۲ : ۴۷۱۷ : ۳۰ : ۴۵۲۳ : ۲۵ : ۰۱
دوشنبه۲۰ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۷ : ۱۶۰۷ : ۰۳ : ۴۴۱۲ : ۰۸ : ۲۵۱۷ : ۱۲ : ۵۹۱۷ : ۳۰ : ۵۹۲۳ : ۲۵ : ۲۶
سه شنبه۲۱ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۷ : ۵۴۰۷ : ۰۴ : ۲۶۱۲ : ۰۸ : ۵۳۱۷ : ۱۳ : ۱۴۱۷ : ۳۱ : ۱۴۲۳ : ۲۵ : ۵۳
چهارشنبه۲۲ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۸ : ۳۲۰۷ : ۰۵ : ۰۷۱۲ : ۰۹ : ۲۱۱۷ : ۱۳ : ۳۰۱۷ : ۳۱ : ۳۱۲۳ : ۲۶ : ۱۹
پنج شنبه۲۳ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۹ : ۰۹۰۷ : ۰۵ : ۴۷۱۲ : ۰۹ : ۴۹۱۷ : ۱۳ : ۴۷۱۷ : ۳۱ : ۴۹۲۳ : ۲۶ : ۴۶
جمعه۲۴ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۳۹ : ۴۵۰۷ : ۰۶ : ۲۶۱۲ : ۱۰ : ۱۸۱۷ : ۱۴ : ۰۷۱۷ : ۳۲ : ۰۹۲۳ : ۲۷ : ۱۴
شنبه۲۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۴۰ : ۲۱۰۷ : ۰۷ : ۰۳۱۲ : ۱۰ : ۴۷۱۷ : ۱۴ : ۲۷۱۷ : ۳۲ : ۳۰۲۳ : ۲۷ : ۴۱
یکشنبه۲۶ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۴۰ : ۵۶۰۷ : ۰۷ : ۴۰۱۲ : ۱۱ : ۱۶۱۷ : ۱۴ : ۵۰۱۷ : ۳۲ : ۵۳۲۳ : ۲۸ : ۱۰
دوشنبه۲۷ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۴۱ : ۳۰۰۷ : ۰۸ : ۱۵۱۲ : ۱۱ : ۴۶۱۷ : ۱۵ : ۱۴۱۷ : ۳۳ : ۱۸۲۳ : ۲۸ : ۳۸
سه شنبه۲۸ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۴۲ : ۰۳۰۷ : ۰۸ : ۴۹۱۲ : ۱۲ : ۱۵۱۷ : ۱۵ : ۳۹۱۷ : ۳۳ : ۴۳۲۳ : ۲۹ : ۰۷
چهارشنبه۲۹ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۴۲ : ۳۵۰۷ : ۰۹ : ۲۲۱۲ : ۱۲ : ۴۵۱۷ : ۱۶ : ۰۶۱۷ : ۳۴ : ۱۱۲۳ : ۲۹ : ۳۶
پنج شنبه۳۰ آذر ۱۳۹۶۰۵ : ۴۳ : ۰۷۰۷ : ۰۹ : ۵۴۱۲ : ۱۳ : ۱۵۱۷ : ۱۶ : ۳۵۱۷ : ۳۴ : ۳۹۲۳ : ۳۰ : ۰۶