مناقصه ها و مزایده ها

فروش لوله های فولادی "56 درجه یک گازرسانی ( لوله های خام و پوششی )

مزایده

م/303/92

شرکت لوله سازی اهواز

شرکت لوله سازی اهواز

« بسمه تعالی »

 

 

 مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی شماره    م/303 /92

 

 

فـروش لوله های فولادی"56 درجه یک گازرسانی

( لوله های خام و پوششی )

 

تاریخ بازدید : از روز شنبه مورخ 1 / 4 / 92    لغایت روز شنبه مورخ 8/4/92

آخرین مهلت قبول پیشنهاد نرخ : حداکثر تا ساعت 10 روز  یکشنبه مورخ  9/4  /92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام ) مدیریت امور حقوقی و پیمانها

تیر ماه 1392

 

مزایده شماره  م/303 /92

مشخصات و شرایط شرکت در مزایده عمومی فروش لوله های فولادی خام و پوششی "56 گازرسانی

شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

 

شـرکت لـوله سازی اهواز ( سهامی عام ) در نظـر دارد لوله های فولادی خام و پوششی "56 گازرسانی درجه یک را با 25% کاهش یا افزایش در وزن  با شرایط زیر از طریق مزایده عمومی به خریداران واجد شرایط بصورت یک جا بفروش برساند .

 

1-   مشخصات لوله های فولادی :

 

مشخصات لوله

وزن کل  به تن

قیمت پایه هرکیلوکرم لوله فولادی (خام) به ریال

قیمت پایه هر متر مربع  پوشش پلی اتیلن به ریال

قطر لوله به اینچ

حدود  ضخامت  به اینچ

نوع لوله

56"

0.812" الی 1.125"

فولادی درجه یک

گاز رسانی

33,400

31,550

650,000

 

تنـاژ  8307 تن از لوله های فوق الذکر پوشش شده می باشند .

 

2-    سایز لوله های تحویلی در چارچوب مشخصات فوق بوده و تحویل براساس موجودی می باشد.

3-   لوله های تحویلی براساس حواله صادره ازسوی اداره فروش که ترکیبی ازضخامت های مختلف می باشد خواهد بود و بارگیری بصورت ادغام و غیر قابل تفکیک و با توجه به  چیدمان انبار به خریدار تحویل می گردد .

 

4-    محل لوله ها در انبارهای سرباز داخل محوطه شرکت لوله سازی اهواز واقع در :

اهواز ناحیه صنعتی کارون قرار دارند و در همان محل بفروش میرسند .

5-   حمل لوله ها و پرداخت هزینه های مربوطه از جمله هزینه بارگیری کلا“ بعهده خریدار بوده و بارگیری و حمل در تمام روزهای هفته باستثنــاء روزهای جمعــه و تعطیلات رسمی انجــام می گیرد .

 

6- شرایط پرداخت و زمان تحویل :

 

الف پرداخت مبلغ قرارداد به شرح ذیل می باشد :

 

-      کل بهای لوله ها براساس تناژ و متراژ پوشش ، بصورت ذیل دریافت می گردد .

-      50% مبلغ قرارداد هنگام عقد قرارداد

-      50% مبلغ قرارداد یکماه پس از انعقاد قرارداد

 

تبصره 1 : در صورت ارائه هر گونه پیشنهاد ، قابل بررسی با سایر پیشنهادات می باشد.

 

تبصره 2: حواله های صادره به میزان حداکثر تا سقف مبلغ واریزی خریدار خواهد بود .

 

-      تسویه حساب براساس توزین باسکول خریدار و متراژ پوشش لوله ها تعیین و اقدام می شود .

 

ب زمان تحویل :

حداکثر زمان بارگیری لوله هـا  در طول مدت قرارداد ( 2 ماه ) می باشد و پس از آن قرارداد به مدت 30 روز قابل تمدید می باشد و در طـول مدت تمدید ( 30 روز )  هزینه انبارداری به ازای هر روز/ تن بـراساس تعرفه شرکت لوله سـازی اهـواز محاسبه و خـریدار ملـزم به پرداخت آن به ( فروشنده ) می باشد  و پس از آن مدت تمدید      ( 30 روز) در صورت عدم حمل کامل لوله ها ، شرکت لوله سازی اهواز مختار به فسخ قرارداد و ضبط ضمانتنامه حسن انجام تعهدات یا هر اقدام دیگری خواهد بود .

 

 

مزایده شماره  م/303 /92

 

7-     تضمین شرکت در مزایده مبلغ 50 میلیارد ریال می باشد  .

که میبایستی به یکی از دو صورت زیر تهیه و در پاکت “ الف“ محتوی سپرده شرکت در مزایده بصورت جداگانه از سایر مدارک ونرخ پیشنهادی به کمیسیون معاملات تحویل گردد .

 

 الف)چک بانکی دروجه شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام )

ب‌)    ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت لوله سازی اهواز ( سهامی عام ) که ابتدا برای مدت   (90) روز معتبر بـوده و خودبخود بـرای مدت (60) روز دیگر و پس از آن نیـز در صورت لزوم و با اعلام شـرکت لوله سازی اهواز برای مدت تعیین شده بعدی قابل تمدید باشد .

 

9-            پیشنهاد باید برروی برگ پیشنهاد نرخ مزایده که پیوست میباشد بصورت واضح و کامل با خط خوانا و بدون خط خوردگی تنظیم و مهر و امضاء گردد و به ضمیمه اسناد و مدارک زیر در پاکتهای لاک ومهر شده که روی آن عبارت        ( مربوط به مزایده شماره م/303 /92 - فروش لوله های فولادی درجه یک  گازرسانی ( اعم از لوله های خام و پوششی ) قید شده باشد در روزهای اداری از ساعت هشت (8) صبح الی دوازده (12) ظهر بنشانی :

                اهواز  ناحیه صنعتی کارون   شرکت لوله سازی اهواز ساختمان مرکزی طبقه سوم - صندوق کمیسیون معاملات تسلیم و رسید دریافت گردد .

10-      آخرین مهلت قبول پیشنهادات حداکثر ساعت 10 روز یکشنبه  مورخ   9/4/92  خواهد بود .

11-       پاکات پیشنهادات در جلسه متشکله کمیسیون معاملات واقع در ساختمان مرکزی شرکت لوله سازی اهوازباز و قرائت خواهد شد و نتیجه پس از بررسی پیشنهادات توسط کمیسیون معاملات اعلام خواهد گردید .

12-         استرداد تضمین شـرکت در مزایده به غیـر ، منوط به معرفی نامه کتبی از طـرف شرکت کننده در مـزایده  می باشد .

13-        در صورت تأیید سپرده شرکت در مزایده بر اساس مفاد و شرایط مزایده عمومی ، پاکت پیشنهاد نرخ گشایش خواهد گردید.

14-         پیشنهـاد دهنـدگـان بـاید بـرای خـرید لوله ها در مزایده عمومی  شرکت نمایند و قیمت پیشنهادی خود را به  بطور مقطوع تعیین و قید نمایند.

15-        سپرده شرکت در مزایده برنده اول که از سوی کمیسیون معاملات اعلام گردد پس از تسلیم ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و امضای قرارداد و سپرده نفر دوم پس از انعقاد قرارداد با برنده مزایده  و سپرده سایر شرکت کنندگان پس از اعلام نتیجه مزایده عمومی مسترد خواهد شد .

16-   برنده مزایده متعهد خواهد بود ظرف هفت روز پس از تاریخ ابلاغ کتبی که با پست سفارشی به نشانی تعیین شده در برگ پیشنهاد ( برگ پیشنهاد نرخ شرکت در مزایده عمومی ) ارسال خواهد شد. تضمین حسن انجام تعهدات خود را بمیزان ده درصد ( 10% ) مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی بدون قید و شرط و غیر قابل برگشت که عندالمطالبه قـابل وصول و برای مدت سه ماه معتبر باشد تهیه و برای امضاء قرارداد در دفتر امورحقوقی و پیمانهای شرکت لوله سازی اهواز به نشانی مذکور در ماده (5) بالا حضور بهمرساند و ضمن تسلیم اصل ضمانتنامه فوق الذکر قرارداد را امضاء نماید .

17-   در صورتیکه برنده اول بهر علت و دلیل در مدت مقرر ( مذکور بند 16 فوق ) ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و قرارداد را امضاء ننماید ، سپرده شرکت  در مزایده  بنفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد و در صورتی که شرکت لوله سازی اهواز صلاح بداند معامله را با نفر دوم انجام خواهد داد و چنانچه برنده دوم نیز ظرف مدت مقرر حاضر به انجام معامله نشود ، سپرده شرکت در مزایده او نیز به نفع شرکت لوله سازی اهواز ضبط خواهد شد .

           نحـوه ارسال ابلاغ کتبی و شرائط انجام معامله با برنده دوم نیز عینا“ مانند برنده اول و همانست که در بند 16 فوق ذکر گردیده است .

 

 

 

مزایده شماره  م/303 /92

18- به پیشنهادات ناقص ، مبهم و فاقد سپرده و به پیشنهادهائی که با مندرجات شرایط مزایده حاضر و ضمائم آن مغایرت داشته باشد یا بیش ازیک شخص ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) آنرا امضاء نموده باشد یا به پیشنهادهائی که پس از موعد مقرر ( مذکور در بند 10 بالا ) حتی بعنوان متمم اصلاحی و یاهر عنوان دیگری همچنین به تقاضای استرداد پیشنهادی که پس از موعد مقرر در آگهی واصل شده باشد مطلقا“ ترتیب اثر داده نخواهد شد .

19-   شرکت لوله سازی اهواز در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادهای واصله بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار خواهد بود و هزینه هائی را که پیشنهاد دهندگان در ارتباط با تهیه و تسلیم پیشنهادات خود متحمل شده اند ، نخواهد پرداخت .

20-   اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله درمعاملات دولتی باشند حق شرکت در مزایده عمومی را ندارند .

21-   چنانچه در مزایده عمومی معلوم شودکه پیشنهاد دهندگان نرخ به زیان شرکت تبانی کرده اند ، نرخهای واصله از این شرکت کنندگان مردود شناخته خواهد شد و تشخیص شرکت لوله سازی اهواز در این مورد قطعی و لازم الاجراء میباشد .

22-   هیچ یک از پیشنهادهای واصله ، قبول شده تلقی نخواهد شد مگر آنکه اعلام قبولی آن بوسیله شرکت لوله سازی اهواز  برای برنده مزایده فرستاده شده باشد.

23- شرکت لوله سازی اهواز به هیچ عنوان دخالت واسطه های خریدار در مزایده حاضر را نخواهد پذیرفت .

24- پیشنهاد دهندگان باید دارای قدرت مالی کافی برای انجام معامله باشند و مبلغ مورد معامله را در موعد مقرر مطابق مفاد شرایط قرارداد به فروشنده پرداخت نماید در غیر اینصورت فروشنده حق خواهد داشت قرارداد مذکور را فسخ و ضمانتنامه شرکت در مزاید ه را بنفع خود ضبط نماید.

25-به نرخهای پیشنهادی 5% عوارض شهرداری شرکت در مزایده و همچنین6% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد که  بعهده خریدار می باشد.

26- هزینه درج آگهی  و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .

 

تبصره : در صـورت قبول پیشنهاد مشروط ارائه شـده از سـوی شرکت لوله سازی اهواز ، پیشنهاد ارائـه شده قـابل بررسی می باشد .

 

 

مشخصات پیشنهاد دهنده نرخ :

 

نام :  

نام خانوادگی :  

نام پدر:  

شماره شناسنامه:                                  محل صدور:                   تاریخ تولد :

کد ملی :                                                            کد اقتصادی :

نشانی کامل :

شماره تلفن ثابت  :

شماره تلفن همراه :

نام و شماره حساب بانکی :

(محل امضاء و مهر پیشنهاد دهنده نرخ)

 

مزایده شماره  م/303 /92

 

 (برگ پیشنهاد نرخ لوله های فولادی خام و پوششی "56 گازرسانی مزایده شماره م/303 /92)

 

اینجانب                                     فـرزند :                     شمــاره شنـاسنـامـه :                 صــادره :          متولد :

آدرس:                                                                       تلفن همراه:                                             تلفن :                          حاضر هستم .

اقلام زیر را با نرخ پیشنهادی و شرایط ذیل خریداری نمایم .

 

مشخصات لوله

وزن کل 

به تن

قیمت پایه هرکیلوکرم لوله فولادی (خام)

به ریال

قیمت پایه هر متر مربع  پوشش

پلی اتیلن به ریال

قیمت پیشنهادی هرکیلوگرم لوله فولادی ( خام )  /ریال

قیمت پیشنهادی هرمترمربع پوشش

پلی اتیلن /  ریال

قطر لوله به اینچ

حدود  ضخامت  به اینچ

 

نوع لوله

56"

0.812" الی 1.125"

فولادی درجه یک خام و پوششی گاز رسانی

33,400

31,550

650,000

 

 

 

 

 واگذاری بصورت یکجا با توجه به نرخ پیشنهادی می باشد و پیشنهاد دهنده نرخ باید بصورت یک جا  نرخ پیشنهادی خود را ارائه نماید . و تحویل لوله ها بصورت ادغام می باشد .

 از شرایط این مزایده علم و اطلاع کامل  دارم و این پیشنهاد را تسلیم و تعهد می نمایم در صورتیکه برنده مزایده شوم در مهلت مقرر ضمانتنامه حسن انجام تعهدات خود را تسلیم و قرارداد فروش لوله های فولادی  را امضاء نمایم .

به نرخهای پیشنهادی 5% عوارض شهرداری شرکت در مزایده و همچنین6% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می گردد که  بعهده خریدار می باشد.

مقدار لوله ها فولادی"56 گازرسانی مزایده براساس توزین فروشنده تحویل خواهد شد و فروشنده حق خواهد داشت تا میزان 25% کمتر یا بیشتر  از مقدار فوق الذکر به خریدار بفروشد وتحویل نماید.

 (ضمناً شرایط فروش لوله های فوق که کلیه صفحات آنها به امضای اینجانب رسیده است ، ضمیمه میباشد)

 

 

نام و نام خانوادگی پیشنهاد دهنده نرخ :

کد ملی :                                                کد اقتصادی :

نشانی محل کار :

نشانی محل سکونت :  

شماره تلفن ثابت :                                                                           شماره تلفن همراه :

شماره حساب جاری شرکت کننده در مزایده :

تاریخ :                                                                                                 امضاء پیشنهاد دهنده نرخ :