• پاناروما صفحه نخست 1
 • پاناروما صفحه نخست 8
 • پاناروما صفحه نخست 7
 • پاناروما صفحه نخست 6
 • پاناروما صفحه نخست 4
 • پاناروما صفحه نخست 5
 • پاناروما صفحه نخست 3
 • پاناروما صفحه نخست 2
پروژه های انجام شده
 • سال 1396 : پروژه دامغان،نکا،ساری  --- 170000متر لوله سایز 42 اینچ
 • سال 1395 : پروژه ایرانشهر،زاهدان --- 260000 متر لوله سایز 36 اینچ
 • سال 1392 : پروژه نائین،کاشان، ری --- 420000 متر لوله سایز 20 اینچ
 • سال 1391 : پروژه یادآوران --- 170000 متر لوله سایز 18-30-36 اینچ
 • سال 1386 : پروژه سراسری 7 --- 900000 متر لوله سایز 56 اینچ
 • سال 1383 : پروژه سراسری 5 و 6 --- 83000 متر لوله سایز 56 اینچ
 • سال 1383 : پروژه اتیلن‌غرب‌--‌ 2900000 متر لوله سایزهای‌8‌تا‌24‌اینچ
 • سال 1382 : پروژه پارس‌جنوبی‌فاز 4‌و‌5 -- 104229‌متر‌لوله‌سایز‌32‌اینچ

 • سال 1381 : پروژه آزمایشی‌لوله‌سازی -- 3259‌متر‌لوله‌سایز‌3/14‌-12‌اینچ

 • سال 1380 :  پروژه  نکا - ری  --- 218000 متر لوله سایز 32 اینچ

 • سال 1379 : پروژه پارس جنوبی فاز 1- 1673 متر لوله سایز 32 اینچ

 • سال 1378 : پروژه پارس جنوبی فاز‌1‌-- 110669 متر لوله سایز 42 اینچ

 • سال 1377 : پروژه پارس جنوبی‌فاز‌2‌و‌3 --- 217351‌متر‌لوله سایز‌32‌اینچ

 • سال 1376 : پروژه خط سراسری 3 --- 110000 متر لوله سایز 56 اینچ

 • سال 1374 : پروژه خط سراسری --- 254000 متر لوله سایز 56 اینچ

 • سال 1372 : پروژه آغار - دالان  --- 210884 متر لوله سایز 42 اینچ


اخبار

محصولات

تولید

 شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی تولید لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش تولید نماید.

 

 

 

 
  کارخانه های تولید

پوشش

 

 پوشش

شرکت لوله سازی اهواز با در اختیار داشتن دستگاههای به روز و پرسنل فنی مجرب توانایی پوشش داخلی و خارجی لوله های فولادی در سایزهای مختلف و به سه روش زیر را دارا می باشد :

تاریــــــخچه