اعضاء هیئت مدیره شرکت لوله سازی اهواز


علی خنیفر

آقای دکتر علی خنیفر

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره (موظف)

نماینده : شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (1397/09/27)

سابقه عضویت : 1397/09/27


زاهد مراقی

آقای زاهد مراقی

رئیس هیأت مدیره (موظف)

نماینده : شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی - صدر تأمین (1397/01/29)

سابقه عضویت : 1395/12/09


حسام خوش بین فر

آقای حسام خوشبین فر

عضو هیأت مدیره (موظف)

نماینده : شرکت صبا آرمه (1397/01/29)

سابقه عضویت : 1397/01/29


محمد ابراهیمی

آقای محمد ابراهیمی

عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

نماینده : شرکت سرمایه گذاری اهداف (1399/08/21)

سابقه عضویت : 1399/08/21