اعضاء هیئت مدیره شرکت لوله سازی اهواز

عبدالحسین بساق زاده

آقای عبدالحسین بساق زاده

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره (موظف)

نماینده : شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (1397/01/29)

سابقه عضویت : 1392/05/15


احمد امین فر

آقای احمد امین فر

رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)

نماینده : شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (1397/01/29)

سابقه عضویت : 1393/10/28


زاهد مراقی

آقای زاهد مراقی

عضو هیأت مدیره (موظف)

نماینده : شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی - صدر تأمین (1397/01/29)

سابقه عضویت : 1395/12/09


محمدنصیر منجزی

آقای محمدنصیر منجزی

 عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

نماینده : شرکت صبا انرژی جهان گستر (1397/01/29)

سابقه عضویت : 1396/02/16


حسام خوش بین فر

آقای حسام خوش بین فر

عضو هیأت مدیره (غیر موظف)

نماینده : شرکت صبا آرمه (1397/01/29)

سابقه عضویت : 1397/01/29