اعضاء هیئت مدیره شرکت لوله سازی اهواز

عبدالحسین بساق زاده

آقای عبدالحسین بساق زاده

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از : صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ عضویت : 15/05/1392


 

احمد امین فر

آقای احمد امین فر

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)

 به نمایندگی از : شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ عضویت : 28/10/1393


 

 علی راعی

آقای علی راعی

عضو هیئت مدیره (موظف)

به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

تاریخ عضویت : 30/04/1394


 

زاهد مراقی

آقای زاهد مراقی

عضو هیئت مدیره (موظف)

به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (تأمین اجتماعی)

تاریخ عضویت : 09/12/1395


 

محمدنصیر منجزی

آقای محمدنصیر منجزی

 عضو هیئت مدیره (غیر موظف)

به نمایندگی از : شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت

تاریخ عضویت : 16/02/1396