تاریخچه شرکت لوله سازی اهواز

 شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عـام) در تاریخ 1345/11/15 با نام کارخانجات لوله سازی اهواز تاسیس و تحت شماره 11254 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقباً در تاریخ 1348/06/27 بـا تصویب مجمع عمومی به شرکت سهامی لولهسازی اهواز و در تاریخ 03/11/1374 بنام شرکت لولـه سـازی اهـواز (سهامی خاص) تغییـر نـام داده اسـت. درسال 79 و براساس مصوبه هئیت وزیران 100% شرکت در قبال رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت واگذار و از زمره شرکتهای دولتی خارج و بمـوجب مصـوبه مجمع عمـومی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1380/10/25 و طبـق آگهــی تبدیـل شمـاره 32/2105 مـورخ 1381/02/17 شرکــت از "سهـامــی خــاص" بــه"سهــامــی عـــام" تغییر یافته است. فعالیتهای اصلی شرکت، تولید و فروش لوله از قطر 6 الی 100 اینچ و نیز تولید و فروش پوشش پلی اتیلن لوله از قطر 2 الی 56 اینچ می باشد.

در حال حاضر شرکت دارای چهار کارخانه تولید لوله و سه کارخانه پوشش لوله به شرح زیر می باشد :

§              کارخانه شماره یک درسال1346مورد بهرهبرداری قرارگرفته و لولههای فولادی به اقطار6 الی16اینچ را تولید می نماید .

§              کارخانه شماره سه در سال 1355 تاسیس و لوله های فولادی به اقطار 6 الی 24 اینچ را تولید می نماید.

§              کارخانه شماره چهار در سال 1355 تاسیس و لوله های فولادی به اقطار24 الی 56 اینچ را تولید می نماید.

§              خط تولید لوله های اسپیرال در سال 1390 پس از بررسی و تهیه طرح توجیحی اقتصادی خریدارای و با بازسازی سوله موجود (در محل سابق کارخانه 2) احداث و با ظرفیت اسمی سالانه 230.000  تن لوله از قطر 24 الی 100 اینچ به روش اسپیرال، وارد مدار تولید گردید.

 

§              کارخانه شماره یک پوشش در سال 1372 آماده بهره برداری گردید و لوله های 2 الی 16 اینچ را پوشش می دهد. این کارخانه از سال 1374 مورد بهره برداری قرار گرفته است.

§                کارخانه شماره دو پوشش درسال 1372 مورد بهره برداری قرارگرفت و لولههای 18 الی 56 اینچ را پوشش می دهد.

§              کارخانه پوشش داخلی در سال 1384 جهت انجام پوشش سخت اپوکسی داخل لوله احداث و از همان سال تولید آزمایشی پوشش داخلی لوله های 56 اینچ را آغاز نمود، لیکن در سال 1385 بدلیل فسخ قرارداد منعقده از طرف شرکت گاز، کارخانه مزبور تاکنون عملاً متوقف می باشد.