صاحبان سهام شرکت

ردیف
صاحب سهام
درصد
1
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
40.5
2
شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (تأمین اجتماعی)
25.5
3
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت
19
 4  صندوق بازنشستگی کشوری 15