بیانیه ارزشها

• ارج نهادن به کرامت انسانی
رعایت منافع و حقوق مشتریان و ذینفعان
زمین سبز ، آب پاک و آسمان آبی
شناخت و رعایت مسئولیت های اجتماعی
همدلی ، خلاقیت و نشاط سازمانی
ایمنی و سلامت محیط کار