مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
مزایده عمومی شماره م /1401/301 ۱ خرداد ۱۴۰۱ مزایده
مزایده شماره م / 305/ 1400 ۶ بهمن ۱۴۰۰ مزایده
مزایده شماره م / 304/ 1400 ۲۴ مهر ۱۴۰۰ مزایده
مزایده شماره م / 303/ 1400 ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ مزایده
مزایده شماره م / 302/ 1400 ۷ تیر ۱۴۰۰ مزایده
مزایده شماره م / 301 / 1400 ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ مزایده
مزایده شماره م / 304 / 99 ۱۴ دی ۱۳۹۹ مزایده
مزایده شماره م / 303 / 99 ۳ آذر ۱۳۹۹ مزایده
مزایده شماره م / 302 / 99 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مزایده
مزایده شماره م / 301 / 99 ۹ تیر ۱۳۹۹ مزایده