مزایده ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
مزایده شماره م / 303/ 1400 ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ مزایده
مزایده شماره م / 302/ 1400 ۷ تیر ۱۴۰۰ مزایده
مزایده شماره م / 301 / 1400 ۲۳ فروردین ۱۴۰۰ مزایده
مزایده شماره م / 304 / 99 ۱۴ دی ۱۳۹۹ مزایده
مزایده شماره م / 303 / 99 ۳ آذر ۱۳۹۹ مزایده
مزایده شماره م / 302 / 99 ۱۹ آبان ۱۳۹۹ مزایده
مزایده شماره م / 301 / 99 ۹ تیر ۱۳۹۹ مزایده
مزایده شماره م / 304 / 98 ۲۷ آذر ۱۳۹۸ مزایده
مزایده شماره 303 / 98 ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ مزایده
مزایده شماره 302 / 98 ۱ اَمرداد ۱۳۹۸ مزایده