مناقصه ها

عنوانشمارهتاریخ پایاننوع
مناقصه عمومی شماره م 204/ 1400 ۴ مهر ۱۴۰۰ مناقصه
مناقصه عمومی شماره م 202/ 1400 ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ مناقصه
مناقصه عمومی شماره م 201 / 1400 ۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ مناقصه
مناقصه شماره 203 / 99 ۲۱ اسفند ۱۳۹۹ مناقصه
مناقصه شماره عمومی 202 / 99 ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ مناقصه
آگهی مناقصه شماره م /201 / 99 ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ مناقصه
مناقصه شماره م / 202 / 98 ۷ اَمرداد ۱۳۹۸ مناقصه
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره م / 208 / 97 ۱۲ آبان ۱۳۹۷ مناقصه
مناقصه عمومی شماره م / 206/ 97 ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه
مناقصه عمومی شماره م /205/97 ۲ اَمرداد ۱۳۹۷ مناقصه