فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۲ : ۵۴۰۶ : ۰۳ : ۵۲۱۲ : ۰۷ : ۴۴۱۸ : ۱۱ : ۰۷۱۸ : ۲۷ : ۲۱۲۳ : ۲۷ : ۲۰
چهارشنبه۲ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۳ : ۳۴۰۶ : ۰۴ : ۲۷۱۲ : ۰۷ : ۲۳۱۸ : ۰۹ : ۴۹۱۸ : ۲۶ : ۰۳۲۳ : ۲۷ : ۰۱
پنج شنبه۳ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۴ : ۱۴۰۶ : ۰۵ : ۰۳۱۲ : ۰۷ : ۰۲۱۸ : ۰۸ : ۳۲۱۸ : ۲۴ : ۴۵۲۳ : ۲۶ : ۴۲
جمعه۴ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۴ : ۵۳۰۶ : ۰۵ : ۴۰۱۲ : ۰۶ : ۴۱۱۸ : ۰۷ : ۱۴۱۸ : ۲۳ : ۲۸۲۳ : ۲۶ : ۲۳
شنبه۵ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۵ : ۳۲۰۶ : ۰۶ : ۱۶۱۲ : ۰۶ : ۲۱۱۸ : ۰۵ : ۵۷۱۸ : ۲۲ : ۱۰۲۳ : ۲۶ : ۰۴
یکشنبه۶ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۶ : ۱۲۰۶ : ۰۶ : ۵۲۱۲ : ۰۶ : ۰۰۱۸ : ۰۴ : ۴۰۱۸ : ۲۰ : ۵۴۲۳ : ۲۵ : ۴۵
دوشنبه۷ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۶ : ۵۱۰۶ : ۰۷ : ۲۹۱۲ : ۰۵ : ۴۰۱۸ : ۰۳ : ۲۴۱۸ : ۱۹ : ۳۷۲۳ : ۲۵ : ۲۶
سه شنبه۸ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۷ : ۲۹۰۶ : ۰۸ : ۰۶۱۲ : ۰۵ : ۲۱۱۸ : ۰۲ : ۰۷۱۸ : ۱۸ : ۲۱۲۳ : ۲۵ : ۰۷
چهارشنبه۹ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۸ : ۰۸۰۶ : ۰۸ : ۴۳۱۲ : ۰۵ : ۰۱۱۸ : ۰۰ : ۵۱۱۸ : ۱۷ : ۰۵۲۳ : ۲۴ : ۴۹
پنج شنبه۱۰ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۸ : ۴۷۰۶ : ۰۹ : ۲۱۱۲ : ۰۴ : ۴۲۱۷ : ۵۹ : ۳۵۱۸ : ۱۵ : ۴۹۲۳ : ۲۴ : ۳۰
جمعه۱۱ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۴۹ : ۲۶۰۶ : ۰۹ : ۵۸۱۲ : ۰۴ : ۲۳۱۷ : ۵۸ : ۲۰۱۸ : ۱۴ : ۳۴۲۳ : ۲۴ : ۱۲
شنبه۱۲ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۰ : ۰۴۰۶ : ۱۰ : ۳۶۱۲ : ۰۴ : ۰۴۱۷ : ۵۷ : ۰۵۱۸ : ۱۳ : ۲۰۲۳ : ۲۳ : ۵۴
یکشنبه۱۳ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۰ : ۴۳۰۶ : ۱۱ : ۱۴۱۲ : ۰۳ : ۴۶۱۷ : ۵۵ : ۵۰۱۸ : ۱۲ : ۰۶۲۳ : ۲۳ : ۳۶
دوشنبه۱۴ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۱ : ۲۲۰۶ : ۱۱ : ۵۳۱۲ : ۰۳ : ۲۸۱۷ : ۵۴ : ۳۶۱۸ : ۱۰ : ۵۲۲۳ : ۲۳ : ۱۸
سه شنبه۱۵ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۲ : ۰۰۰۶ : ۱۲ : ۳۲۱۲ : ۰۳ : ۱۱۱۷ : ۵۳ : ۲۲۱۸ : ۰۹ : ۳۹۲۳ : ۲۳ : ۰۰
چهارشنبه۱۶ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۲ : ۳۹۰۶ : ۱۳ : ۱۱۱۲ : ۰۲ : ۵۴۱۷ : ۵۲ : ۰۹۱۸ : ۰۸ : ۲۷۲۳ : ۲۲ : ۴۳
پنج شنبه۱۷ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۳ : ۱۷۰۶ : ۱۳ : ۵۰۱۲ : ۰۲ : ۳۷۱۷ : ۵۰ : ۵۷۱۸ : ۰۷ : ۱۵۲۳ : ۲۲ : ۲۶
جمعه۱۸ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۳ : ۵۶۰۶ : ۱۴ : ۳۰۱۲ : ۰۲ : ۲۱۱۷ : ۴۹ : ۴۵۱۸ : ۰۶ : ۰۴۲۳ : ۲۲ : ۰۹
شنبه۱۹ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۴ : ۳۴۰۶ : ۱۵ : ۱۰۱۲ : ۰۲ : ۰۵۱۷ : ۴۸ : ۳۳۱۸ : ۰۴ : ۵۳۲۳ : ۲۱ : ۵۳
یکشنبه۲۰ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۵ : ۱۳۰۶ : ۱۵ : ۵۰۱۲ : ۰۱ : ۵۰۱۷ : ۴۷ : ۲۲۱۸ : ۰۳ : ۴۳۲۳ : ۲۱ : ۳۷
دوشنبه۲۱ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۵ : ۵۲۰۶ : ۱۶ : ۳۱۱۲ : ۰۱ : ۳۵۱۷ : ۴۶ : ۱۲۱۸ : ۰۲ : ۳۴۲۳ : ۲۱ : ۲۱
سه شنبه۲۲ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۶ : ۳۱۰۶ : ۱۷ : ۱۲۱۲ : ۰۱ : ۲۱۱۷ : ۴۵ : ۰۳۱۸ : ۰۱ : ۲۶۲۳ : ۲۱ : ۰۶
چهارشنبه۲۳ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۷ : ۰۹۰۶ : ۱۷ : ۵۳۱۲ : ۰۱ : ۰۷۱۷ : ۴۳ : ۵۴۱۸ : ۰۰ : ۱۸۲۳ : ۲۰ : ۵۱
پنج شنبه۲۴ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۷ : ۴۸۰۶ : ۱۸ : ۳۵۱۲ : ۰۰ : ۵۴۱۷ : ۴۲ : ۴۶۱۷ : ۵۹ : ۱۱۲۳ : ۲۰ : ۳۷
جمعه۲۵ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۸ : ۲۸۰۶ : ۱۹ : ۱۸۱۲ : ۰۰ : ۴۱۱۷ : ۴۱ : ۳۹۱۷ : ۵۸ : ۰۵۲۳ : ۲۰ : ۲۳
شنبه۲۶ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۹ : ۰۷۰۶ : ۲۰ : ۰۰۱۲ : ۰۰ : ۲۹۱۷ : ۴۰ : ۳۳۱۷ : ۵۷ : ۰۰۲۳ : ۲۰ : ۰۹
یکشنبه۲۷ مهر ۱۳۹۹۰۴ : ۵۹ : ۴۶۰۶ : ۲۰ : ۴۳۱۲ : ۰۰ : ۱۸۱۷ : ۳۹ : ۲۷۱۷ : ۵۵ : ۵۶۲۳ : ۱۹ : ۵۶
دوشنبه۲۸ مهر ۱۳۹۹۰۵ : ۰۰ : ۲۶۰۶ : ۲۱ : ۲۷۱۲ : ۰۰ : ۰۷۱۷ : ۳۸ : ۲۲۱۷ : ۵۴ : ۵۳۲۳ : ۱۹ : ۴۳
سه شنبه۲۹ مهر ۱۳۹۹۰۵ : ۰۱ : ۰۵۰۶ : ۲۲ : ۱۰۱۱ : ۵۹ : ۵۷۱۷ : ۳۷ : ۱۹۱۷ : ۵۳ : ۵۰۲۳ : ۱۹ : ۳۲
چهارشنبه۳۰ مهر ۱۳۹۹۰۵ : ۰۱ : ۴۵۰۶ : ۲۲ : ۵۴۱۱ : ۵۹ : ۴۸۱۷ : ۳۶ : ۱۶۱۷ : ۵۲ : ۴۹۲۳ : ۱۹ : ۲۰