فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
شنبه۱ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۳۳۰۶ : ۱۱ : ۳۴۱۳ : ۱۷ : ۱۳۲۰ : ۲۲ : ۵۱۲۰ : ۴۱ : ۳۱۰۰ : ۲۷ : ۴۹
یکشنبه۲ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۲ : ۴۸۰۶ : ۱۱ : ۴۸۱۳ : ۱۷ : ۲۶۲۰ : ۲۳ : ۰۲۲۰ : ۴۱ : ۴۱۰۰ : ۲۸ : ۰۳
دوشنبه۳ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۳ : ۰۵۰۶ : ۱۲ : ۰۴۱۳ : ۱۷ : ۳۸۲۰ : ۲۳ : ۱۱۲۰ : ۴۱ : ۵۱۰۰ : ۲۸ : ۱۷
سه شنبه۴ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۳ : ۲۴۰۶ : ۱۲ : ۲۰۱۳ : ۱۷ : ۵۱۲۰ : ۲۳ : ۱۹۲۰ : ۴۱ : ۵۸۰۰ : ۲۸ : ۳۱
چهارشنبه۵ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۳ : ۴۴۰۶ : ۱۲ : ۳۸۱۳ : ۱۸ : ۰۴۲۰ : ۲۳ : ۲۶۲۰ : ۴۲ : ۰۵۰۰ : ۲۸ : ۴۶
پنج شنبه۶ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۴ : ۰۷۰۶ : ۱۲ : ۵۷۱۳ : ۱۸ : ۱۷۲۰ : ۲۳ : ۳۲۲۰ : ۴۲ : ۱۰۰۰ : ۲۹ : ۰۱
جمعه۷ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۴ : ۳۱۰۶ : ۱۳ : ۱۷۱۳ : ۱۸ : ۲۹۲۰ : ۲۳ : ۳۶۲۰ : ۴۲ : ۱۳۰۰ : ۲۹ : ۱۶
شنبه۸ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۴ : ۵۷۰۶ : ۱۳ : ۳۸۱۳ : ۱۸ : ۴۱۲۰ : ۲۳ : ۳۸۲۰ : ۴۲ : ۱۵۰۰ : ۲۹ : ۳۱
یکشنبه۹ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۵ : ۲۴۰۶ : ۱۴ : ۰۰۱۳ : ۱۸ : ۵۳۲۰ : ۲۳ : ۳۹۲۰ : ۴۲ : ۱۵۰۰ : ۲۹ : ۴۶
دوشنبه۱۰ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۵ : ۵۳۰۶ : ۱۴ : ۲۳۱۳ : ۱۹ : ۰۵۲۰ : ۲۳ : ۳۹۲۰ : ۴۲ : ۱۴۰۰ : ۳۰ : ۰۱
سه شنبه۱۱ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۶ : ۲۴۰۶ : ۱۴ : ۴۷۱۳ : ۱۹ : ۱۶۲۰ : ۲۳ : ۳۷۲۰ : ۴۲ : ۱۱۰۰ : ۳۰ : ۱۶
چهارشنبه۱۲ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۶ : ۵۶۰۶ : ۱۵ : ۱۲۱۳ : ۱۹ : ۲۸۲۰ : ۲۳ : ۳۴۲۰ : ۴۲ : ۰۷۰۰ : ۳۰ : ۳۲
پنج شنبه۱۳ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۷ : ۳۰۰۶ : ۱۵ : ۳۸۱۳ : ۱۹ : ۳۸۲۰ : ۲۳ : ۲۹۲۰ : ۴۲ : ۰۱۰۰ : ۳۰ : ۴۷
جمعه۱۴ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۸ : ۰۶۰۶ : ۱۶ : ۰۵۱۳ : ۱۹ : ۴۹۲۰ : ۲۳ : ۲۳۲۰ : ۴۱ : ۵۴۰۰ : ۳۱ : ۰۲
شنبه۱۵ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۸ : ۴۲۰۶ : ۱۶ : ۳۳۱۳ : ۱۹ : ۵۹۲۰ : ۲۳ : ۱۵۲۰ : ۴۱ : ۴۵۰۰ : ۳۱ : ۱۷
یکشنبه۱۶ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۳۹ : ۲۰۰۶ : ۱۷ : ۰۱۱۳ : ۲۰ : ۰۹۲۰ : ۲۳ : ۰۶۲۰ : ۴۱ : ۳۴۰۰ : ۳۱ : ۳۳
دوشنبه۱۷ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۰ : ۰۰۰۶ : ۱۷ : ۳۰۱۳ : ۲۰ : ۱۹۲۰ : ۲۲ : ۵۵۲۰ : ۴۱ : ۲۲۰۰ : ۳۱ : ۴۷
سه شنبه۱۸ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۰ : ۴۰۰۶ : ۱۸ : ۰۰۱۳ : ۲۰ : ۲۸۲۰ : ۲۲ : ۴۳۲۰ : ۴۱ : ۰۸۰۰ : ۳۲ : ۰۲
چهارشنبه۱۹ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۱ : ۲۲۰۶ : ۱۸ : ۳۰۱۳ : ۲۰ : ۳۶۲۰ : ۲۲ : ۲۹۲۰ : ۴۰ : ۵۲۰۰ : ۳۲ : ۱۷
پنج شنبه۲۰ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۲ : ۰۵۰۶ : ۱۹ : ۰۲۱۳ : ۲۰ : ۴۵۲۰ : ۲۲ : ۱۴۲۰ : ۴۰ : ۳۵۰۰ : ۳۲ : ۳۱
جمعه۲۱ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۲ : ۴۹۰۶ : ۱۹ : ۳۴۱۳ : ۲۰ : ۵۳۲۰ : ۲۱ : ۵۷۲۰ : ۴۰ : ۱۷۰۰ : ۳۲ : ۴۵
شنبه۲۲ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۳ : ۳۴۰۶ : ۲۰ : ۰۶۱۳ : ۲۱ : ۰۰۲۰ : ۲۱ : ۳۹۲۰ : ۳۹ : ۵۷۰۰ : ۳۲ : ۵۹
یکشنبه۲۳ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۴ : ۲۰۰۶ : ۲۰ : ۳۹۱۳ : ۲۱ : ۰۷۲۰ : ۲۱ : ۱۹۲۰ : ۳۹ : ۳۵۰۰ : ۳۳ : ۱۳
دوشنبه۲۴ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۵ : ۰۸۰۶ : ۲۱ : ۱۳۱۳ : ۲۱ : ۱۳۲۰ : ۲۰ : ۵۷۲۰ : ۳۹ : ۱۲۰۰ : ۳۳ : ۲۶
سه شنبه۲۵ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۵ : ۵۶۰۶ : ۲۱ : ۴۷۱۳ : ۲۱ : ۱۹۲۰ : ۲۰ : ۳۵۲۰ : ۳۸ : ۴۷۰۰ : ۳۳ : ۳۹
چهارشنبه۲۶ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۶ : ۴۴۰۶ : ۲۲ : ۲۱۱۳ : ۲۱ : ۲۴۲۰ : ۲۰ : ۱۰۲۰ : ۳۸ : ۲۱۰۰ : ۳۳ : ۵۲
پنج شنبه۲۷ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۷ : ۳۴۰۶ : ۲۲ : ۵۶۱۳ : ۲۱ : ۲۹۲۰ : ۱۹ : ۴۴۲۰ : ۳۷ : ۵۳۰۰ : ۳۴ : ۰۴
جمعه۲۸ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۸ : ۲۴۰۶ : ۲۳ : ۳۲۱۳ : ۲۱ : ۳۴۲۰ : ۱۹ : ۱۷۲۰ : ۳۷ : ۲۳۰۰ : ۳۴ : ۱۶
شنبه۲۹ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۴۹ : ۱۵۰۶ : ۲۴ : ۰۷۱۳ : ۲۱ : ۳۷۲۰ : ۱۸ : ۴۸۲۰ : ۳۶ : ۵۲۰۰ : ۳۴ : ۲۷
یکشنبه۳۰ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۵۰ : ۰۷۰۶ : ۲۴ : ۴۴۱۳ : ۲۱ : ۴۱۲۰ : ۱۸ : ۱۸۲۰ : ۳۶ : ۲۰۰۰ : ۳۴ : ۳۸
دوشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۸۰۴ : ۵۰ : ۵۹۰۶ : ۲۵ : ۲۰۱۳ : ۲۱ : ۴۳۲۰ : ۱۷ : ۴۶۲۰ : ۳۵ : ۴۶۰۰ : ۳۴ : ۴۹