فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۲ : ۲۵۰۶ : ۲۳ : ۳۹۱۱ : ۵۹ : ۳۹۱۷ : ۳۵ : ۱۴۱۷ : ۵۱ : ۴۹۲۳ : ۱۹ : ۰۹
چهارشنبه۲ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۳ : ۰۵۰۶ : ۲۴ : ۲۴۱۱ : ۵۹ : ۳۱۱۷ : ۳۴ : ۱۳۱۷ : ۵۰ : ۴۹۲۳ : ۱۸ : ۵۹
پنج شنبه۳ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۳ : ۴۵۰۶ : ۲۵ : ۰۹۱۱ : ۵۹ : ۲۳۱۷ : ۳۳ : ۱۳۱۷ : ۴۹ : ۵۱۲۳ : ۱۸ : ۴۹
جمعه۴ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۴ : ۲۶۰۶ : ۲۵ : ۵۵۱۱ : ۵۹ : ۱۷۱۷ : ۳۲ : ۱۴۱۷ : ۴۸ : ۵۴۲۳ : ۱۸ : ۴۰
شنبه۵ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۵ : ۰۷۰۶ : ۲۶ : ۴۱۱۱ : ۵۹ : ۱۱۱۷ : ۳۱ : ۱۶۱۷ : ۴۷ : ۵۷۲۳ : ۱۸ : ۳۱
یکشنبه۶ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۵ : ۴۷۰۶ : ۲۷ : ۲۸۱۱ : ۵۹ : ۰۶۱۷ : ۳۰ : ۲۰۱۷ : ۴۷ : ۰۲۲۳ : ۱۸ : ۲۴
دوشنبه۷ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۶ : ۲۹۰۶ : ۲۸ : ۱۵۱۱ : ۵۹ : ۰۱۱۷ : ۲۹ : ۲۴۱۷ : ۴۶ : ۰۹۲۳ : ۱۸ : ۱۷
سه شنبه۸ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۷ : ۱۰۰۶ : ۲۹ : ۰۲۱۱ : ۵۸ : ۵۸۱۷ : ۲۸ : ۳۰۱۷ : ۴۵ : ۱۶۲۳ : ۱۸ : ۱۰
چهارشنبه۹ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۷ : ۵۱۰۶ : ۲۹ : ۵۰۱۱ : ۵۸ : ۵۵۱۷ : ۲۷ : ۳۷۱۷ : ۴۴ : ۲۵۲۳ : ۱۸ : ۰۵
پنج شنبه۱۰ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۸ : ۳۳۰۶ : ۳۰ : ۳۸۱۱ : ۵۸ : ۵۳۱۷ : ۲۶ : ۴۵۱۷ : ۴۳ : ۳۴۲۳ : ۱۸ : ۰۰
جمعه۱۱ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۹ : ۱۵۰۶ : ۳۱ : ۲۶۱۱ : ۵۸ : ۵۱۱۷ : ۲۵ : ۵۴۱۷ : ۴۲ : ۴۶۲۳ : ۱۷ : ۵۵
شنبه۱۲ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۰۹ : ۵۷۰۶ : ۳۲ : ۱۵۱۱ : ۵۸ : ۵۱۱۷ : ۲۵ : ۰۴۱۷ : ۴۱ : ۵۸۲۳ : ۱۷ : ۵۱
یکشنبه۱۳ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۰ : ۳۹۰۶ : ۳۳ : ۰۴۱۱ : ۵۸ : ۵۱۱۷ : ۲۴ : ۱۶۱۷ : ۴۱ : ۱۲۲۳ : ۱۷ : ۴۹
دوشنبه۱۴ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۱ : ۲۲۰۶ : ۳۳ : ۵۴۱۱ : ۵۸ : ۵۲۱۷ : ۲۳ : ۲۹۱۷ : ۴۰ : ۲۷۲۳ : ۱۷ : ۴۶
سه شنبه۱۵ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۲ : ۰۴۰۶ : ۳۴ : ۴۳۱۱ : ۵۸ : ۵۴۱۷ : ۲۲ : ۴۴۱۷ : ۳۹ : ۴۳۲۳ : ۱۷ : ۴۵
چهارشنبه۱۶ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۲ : ۴۷۰۶ : ۳۵ : ۳۳۱۱ : ۵۸ : ۵۷۱۷ : ۲۲ : ۰۰۱۷ : ۳۹ : ۰۱۲۳ : ۱۷ : ۴۵
پنج شنبه۱۷ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۳ : ۳۰۰۶ : ۳۶ : ۲۴۱۱ : ۵۹ : ۰۱۱۷ : ۲۱ : ۱۷۱۷ : ۳۸ : ۲۰۲۳ : ۱۷ : ۴۵
جمعه۱۸ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۴ : ۱۴۰۶ : ۳۷ : ۱۴۱۱ : ۵۹ : ۰۵۱۷ : ۲۰ : ۳۶۱۷ : ۳۷ : ۴۱۲۳ : ۱۷ : ۴۶
شنبه۱۹ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۴ : ۵۷۰۶ : ۳۸ : ۰۵۱۱ : ۵۹ : ۱۱۱۷ : ۱۹ : ۵۶۱۷ : ۳۷ : ۰۳۲۳ : ۱۷ : ۴۸
یکشنبه۲۰ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۵ : ۴۰۰۶ : ۳۸ : ۵۶۱۱ : ۵۹ : ۱۷۱۷ : ۱۹ : ۱۸۱۷ : ۳۶ : ۲۷۲۳ : ۱۷ : ۵۱
دوشنبه۲۱ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۶ : ۲۴۰۶ : ۳۹ : ۴۸۱۱ : ۵۹ : ۲۴۱۷ : ۱۸ : ۴۱۱۷ : ۳۵ : ۵۲۲۳ : ۱۷ : ۵۴
سه شنبه۲۲ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۷ : ۰۸۰۶ : ۴۰ : ۳۹۱۱ : ۵۹ : ۳۲۱۷ : ۱۸ : ۰۵۱۷ : ۳۵ : ۱۹۲۳ : ۱۷ : ۵۸
چهارشنبه۲۳ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۷ : ۵۲۰۶ : ۴۱ : ۳۱۱۱ : ۵۹ : ۴۱۱۷ : ۱۷ : ۳۲۱۷ : ۳۴ : ۴۷۲۳ : ۱۸ : ۰۴
پنج شنبه۲۴ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۸ : ۳۶۰۶ : ۴۲ : ۲۲۱۱ : ۵۹ : ۵۰۱۷ : ۱۶ : ۵۹۱۷ : ۳۴ : ۱۷۲۳ : ۱۸ : ۰۹
جمعه۲۵ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۱۹ : ۲۰۰۶ : ۴۳ : ۱۴۱۲ : ۰۰ : ۰۱۱۷ : ۱۶ : ۲۹۱۷ : ۳۳ : ۴۸۲۳ : ۱۸ : ۱۷
شنبه۲۶ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۰ : ۰۵۰۶ : ۴۴ : ۰۶۱۲ : ۰۰ : ۱۲۱۷ : ۱۶ : ۰۰۱۷ : ۳۳ : ۲۱۲۳ : ۱۸ : ۲۴
یکشنبه۲۷ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۰ : ۴۹۰۶ : ۴۴ : ۵۸۱۲ : ۰۰ : ۲۴۱۷ : ۱۵ : ۳۲۱۷ : ۳۲ : ۵۶۲۳ : ۱۸ : ۳۳
دوشنبه۲۸ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۱ : ۳۴۰۶ : ۴۵ : ۵۰۱۲ : ۰۰ : ۳۷۱۷ : ۱۵ : ۰۷۱۷ : ۳۲ : ۳۲۲۳ : ۱۸ : ۴۲
سه شنبه۲۹ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۲ : ۱۸۰۶ : ۴۶ : ۴۲۱۲ : ۰۰ : ۵۱۱۷ : ۱۴ : ۴۳۱۷ : ۳۲ : ۱۰۲۳ : ۱۸ : ۵۲
چهارشنبه۳۰ آبان ۱۳۹۷۰۵ : ۲۳ : ۰۲۰۶ : ۴۷ : ۳۴۱۲ : ۰۱ : ۰۵۱۷ : ۱۴ : ۲۰۱۷ : ۳۱ : ۵۰۲۳ : ۱۹ : ۰۳