فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
جمعه۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۲ : ۳۳۰۶ : ۱۱ : ۳۴۱۳ : ۱۷ : ۱۳۲۰ : ۲۲ : ۵۱۲۰ : ۴۱ : ۳۱۰۰ : ۲۷ : ۴۹
شنبه۲ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۲ : ۴۸۰۶ : ۱۱ : ۴۸۱۳ : ۱۷ : ۲۶۲۰ : ۲۳ : ۰۲۲۰ : ۴۱ : ۴۱۰۰ : ۲۸ : ۰۳
یکشنبه۳ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۳ : ۰۵۰۶ : ۱۲ : ۰۴۱۳ : ۱۷ : ۳۸۲۰ : ۲۳ : ۱۱۲۰ : ۴۱ : ۵۱۰۰ : ۲۸ : ۱۷
دوشنبه۴ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۳ : ۲۴۰۶ : ۱۲ : ۲۰۱۳ : ۱۷ : ۵۱۲۰ : ۲۳ : ۱۹۲۰ : ۴۱ : ۵۸۰۰ : ۲۸ : ۳۱
سه شنبه۵ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۳ : ۴۴۰۶ : ۱۲ : ۳۸۱۳ : ۱۸ : ۰۴۲۰ : ۲۳ : ۲۶۲۰ : ۴۲ : ۰۵۰۰ : ۲۸ : ۴۶
چهارشنبه۶ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۴ : ۰۷۰۶ : ۱۲ : ۵۷۱۳ : ۱۸ : ۱۷۲۰ : ۲۳ : ۳۲۲۰ : ۴۲ : ۱۰۰۰ : ۲۹ : ۰۱
پنج شنبه۷ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۴ : ۳۱۰۶ : ۱۳ : ۱۷۱۳ : ۱۸ : ۲۹۲۰ : ۲۳ : ۳۶۲۰ : ۴۲ : ۱۳۰۰ : ۲۹ : ۱۶
جمعه۸ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۴ : ۵۷۰۶ : ۱۳ : ۳۸۱۳ : ۱۸ : ۴۱۲۰ : ۲۳ : ۳۸۲۰ : ۴۲ : ۱۵۰۰ : ۲۹ : ۳۱
شنبه۹ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۵ : ۲۴۰۶ : ۱۴ : ۰۰۱۳ : ۱۸ : ۵۳۲۰ : ۲۳ : ۳۹۲۰ : ۴۲ : ۱۵۰۰ : ۲۹ : ۴۶
یکشنبه۱۰ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۵ : ۵۳۰۶ : ۱۴ : ۲۳۱۳ : ۱۹ : ۰۵۲۰ : ۲۳ : ۳۹۲۰ : ۴۲ : ۱۴۰۰ : ۳۰ : ۰۱
دوشنبه۱۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۶ : ۲۴۰۶ : ۱۴ : ۴۷۱۳ : ۱۹ : ۱۶۲۰ : ۲۳ : ۳۷۲۰ : ۴۲ : ۱۱۰۰ : ۳۰ : ۱۶
سه شنبه۱۲ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۶ : ۵۶۰۶ : ۱۵ : ۱۲۱۳ : ۱۹ : ۲۸۲۰ : ۲۳ : ۳۴۲۰ : ۴۲ : ۰۷۰۰ : ۳۰ : ۳۲
چهارشنبه۱۳ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۷ : ۳۰۰۶ : ۱۵ : ۳۸۱۳ : ۱۹ : ۳۸۲۰ : ۲۳ : ۲۹۲۰ : ۴۲ : ۰۱۰۰ : ۳۰ : ۴۷
پنج شنبه۱۴ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۸ : ۰۶۰۶ : ۱۶ : ۰۵۱۳ : ۱۹ : ۴۹۲۰ : ۲۳ : ۲۳۲۰ : ۴۱ : ۵۴۰۰ : ۳۱ : ۰۲
جمعه۱۵ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۸ : ۴۲۰۶ : ۱۶ : ۳۳۱۳ : ۱۹ : ۵۹۲۰ : ۲۳ : ۱۵۲۰ : ۴۱ : ۴۵۰۰ : ۳۱ : ۱۷
شنبه۱۶ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۳۹ : ۲۰۰۶ : ۱۷ : ۰۱۱۳ : ۲۰ : ۰۹۲۰ : ۲۳ : ۰۶۲۰ : ۴۱ : ۳۴۰۰ : ۳۱ : ۳۳
یکشنبه۱۷ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۰ : ۰۰۰۶ : ۱۷ : ۳۰۱۳ : ۲۰ : ۱۹۲۰ : ۲۲ : ۵۵۲۰ : ۴۱ : ۲۲۰۰ : ۳۱ : ۴۷
دوشنبه۱۸ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۰ : ۴۰۰۶ : ۱۸ : ۰۰۱۳ : ۲۰ : ۲۸۲۰ : ۲۲ : ۴۳۲۰ : ۴۱ : ۰۸۰۰ : ۳۲ : ۰۲
سه شنبه۱۹ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۱ : ۲۲۰۶ : ۱۸ : ۳۰۱۳ : ۲۰ : ۳۶۲۰ : ۲۲ : ۲۹۲۰ : ۴۰ : ۵۲۰۰ : ۳۲ : ۱۷
چهارشنبه۲۰ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۲ : ۰۵۰۶ : ۱۹ : ۰۲۱۳ : ۲۰ : ۴۵۲۰ : ۲۲ : ۱۴۲۰ : ۴۰ : ۳۵۰۰ : ۳۲ : ۳۱
پنج شنبه۲۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۲ : ۴۹۰۶ : ۱۹ : ۳۴۱۳ : ۲۰ : ۵۳۲۰ : ۲۱ : ۵۷۲۰ : ۴۰ : ۱۷۰۰ : ۳۲ : ۴۵
جمعه۲۲ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۳ : ۳۴۰۶ : ۲۰ : ۰۶۱۳ : ۲۱ : ۰۰۲۰ : ۲۱ : ۳۹۲۰ : ۳۹ : ۵۷۰۰ : ۳۲ : ۵۹
شنبه۲۳ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۴ : ۲۰۰۶ : ۲۰ : ۳۹۱۳ : ۲۱ : ۰۷۲۰ : ۲۱ : ۱۹۲۰ : ۳۹ : ۳۵۰۰ : ۳۳ : ۱۳
یکشنبه۲۴ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۵ : ۰۸۰۶ : ۲۱ : ۱۳۱۳ : ۲۱ : ۱۳۲۰ : ۲۰ : ۵۷۲۰ : ۳۹ : ۱۲۰۰ : ۳۳ : ۲۶
دوشنبه۲۵ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۵ : ۵۶۰۶ : ۲۱ : ۴۷۱۳ : ۲۱ : ۱۹۲۰ : ۲۰ : ۳۵۲۰ : ۳۸ : ۴۷۰۰ : ۳۳ : ۳۹
سه شنبه۲۶ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۶ : ۴۴۰۶ : ۲۲ : ۲۱۱۳ : ۲۱ : ۲۴۲۰ : ۲۰ : ۱۰۲۰ : ۳۸ : ۲۱۰۰ : ۳۳ : ۵۲
چهارشنبه۲۷ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۷ : ۳۴۰۶ : ۲۲ : ۵۶۱۳ : ۲۱ : ۲۹۲۰ : ۱۹ : ۴۴۲۰ : ۳۷ : ۵۳۰۰ : ۳۴ : ۰۴
پنج شنبه۲۸ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۸ : ۲۴۰۶ : ۲۳ : ۳۲۱۳ : ۲۱ : ۳۴۲۰ : ۱۹ : ۱۷۲۰ : ۳۷ : ۲۳۰۰ : ۳۴ : ۱۶
جمعه۲۹ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۴۹ : ۱۵۰۶ : ۲۴ : ۰۷۱۳ : ۲۱ : ۳۷۲۰ : ۱۸ : ۴۸۲۰ : ۳۶ : ۵۲۰۰ : ۳۴ : ۲۷
شنبه۳۰ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۵۰ : ۰۷۰۶ : ۲۴ : ۴۴۱۳ : ۲۱ : ۴۱۲۰ : ۱۸ : ۱۸۲۰ : ۳۶ : ۲۰۰۰ : ۳۴ : ۳۸
یکشنبه۳۱ تیر ۱۳۹۷۰۴ : ۵۰ : ۵۹۰۶ : ۲۵ : ۲۰۱۳ : ۲۱ : ۴۳۲۰ : ۱۷ : ۴۶۲۰ : ۳۵ : ۴۶۰۰ : ۳۴ : ۴۹