فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
دوشنبه۱ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۱۹ : ۴۶۰۶ : ۴۵ : ۳۰۱۳ : ۱۷ : ۵۸۱۹ : ۴۹ : ۵۷۲۰ : ۰۶ : ۴۴۰۰ : ۳۵ : ۱۷
سه شنبه۲ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۰ : ۳۷۰۶ : ۴۶ : ۰۷۱۳ : ۱۷ : ۴۲۱۹ : ۴۸ : ۴۸۲۰ : ۰۵ : ۳۴۰۰ : ۳۵ : ۰۷
چهارشنبه۳ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۱ : ۲۷۰۶ : ۴۶ : ۴۴۱۳ : ۱۷ : ۲۶۱۹ : ۴۷ : ۳۹۲۰ : ۰۴ : ۲۳۰۰ : ۳۴ : ۵۸
پنج شنبه۴ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۲ : ۱۷۰۶ : ۴۷ : ۲۰۱۳ : ۱۷ : ۰۹۱۹ : ۴۶ : ۲۹۲۰ : ۰۳ : ۱۱۰۰ : ۳۴ : ۴۷
جمعه۵ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۳ : ۰۶۰۶ : ۴۷ : ۵۶۱۳ : ۱۶ : ۵۲۱۹ : ۴۵ : ۱۹۲۰ : ۰۱ : ۵۹۰۰ : ۳۴ : ۳۷
شنبه۶ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۳ : ۵۵۰۶ : ۴۸ : ۳۲۱۳ : ۱۶ : ۳۴۱۹ : ۴۴ : ۰۸۲۰ : ۰۰ : ۴۶۰۰ : ۳۴ : ۲۵
یکشنبه۷ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۴ : ۴۳۰۶ : ۴۹ : ۰۸۱۳ : ۱۶ : ۱۷۱۹ : ۴۲ : ۵۶۱۹ : ۵۹ : ۳۲۰۰ : ۳۴ : ۱۳
دوشنبه۸ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۵ : ۳۱۰۶ : ۴۹ : ۴۴۱۳ : ۱۵ : ۵۸۱۹ : ۴۱ : ۴۳۱۹ : ۵۸ : ۱۸۰۰ : ۳۴ : ۰۱
سه شنبه۹ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۶ : ۱۹۰۶ : ۵۰ : ۲۰۱۳ : ۱۵ : ۴۰۱۹ : ۴۰ : ۳۱۱۹ : ۵۷ : ۰۴۰۰ : ۳۳ : ۴۸
چهارشنبه۱۰ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۷ : ۰۶۰۶ : ۵۰ : ۵۶۱۳ : ۱۵ : ۲۱۱۹ : ۳۹ : ۱۷۱۹ : ۵۵ : ۴۹۰۰ : ۳۳ : ۳۵
پنج شنبه۱۱ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۷ : ۵۳۰۶ : ۵۱ : ۳۱۱۳ : ۱۵ : ۰۲۱۹ : ۳۸ : ۰۳۱۹ : ۵۴ : ۳۴۰۰ : ۳۳ : ۲۱
جمعه۱۲ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۸ : ۳۹۰۶ : ۵۲ : ۰۷۱۳ : ۱۴ : ۴۲۱۹ : ۳۶ : ۴۹۱۹ : ۵۳ : ۱۸۰۰ : ۳۳ : ۰۷
شنبه۱۳ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۲۹ : ۲۵۰۶ : ۵۲ : ۴۲۱۳ : ۱۴ : ۲۳۱۹ : ۳۵ : ۳۴۱۹ : ۵۲ : ۰۲۰۰ : ۳۲ : ۵۲
یکشنبه۱۴ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۰ : ۱۱۰۶ : ۵۳ : ۱۸۱۳ : ۱۴ : ۰۳۱۹ : ۳۴ : ۱۹۱۹ : ۵۰ : ۴۶۰۰ : ۳۲ : ۳۷
دوشنبه۱۵ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۰ : ۵۶۰۶ : ۵۳ : ۵۳۱۳ : ۱۳ : ۴۳۱۹ : ۳۳ : ۰۳۱۹ : ۴۹ : ۲۹۰۰ : ۳۲ : ۲۲
سه شنبه۱۶ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۱ : ۴۱۰۶ : ۵۴ : ۲۸۱۳ : ۱۳ : ۲۲۱۹ : ۳۱ : ۴۸۱۹ : ۴۸ : ۱۲۰۰ : ۳۲ : ۰۷
چهارشنبه۱۷ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۲ : ۲۶۰۶ : ۵۵ : ۰۳۱۳ : ۱۳ : ۰۲۱۹ : ۳۰ : ۳۱۱۹ : ۴۶ : ۵۴۰۰ : ۳۱ : ۵۰
پنج شنبه۱۸ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۳ : ۱۰۰۶ : ۵۵ : ۳۸۱۳ : ۱۲ : ۴۱۱۹ : ۲۹ : ۱۵۱۹ : ۴۵ : ۳۷۰۰ : ۳۱ : ۳۴
جمعه۱۹ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۳ : ۵۳۰۶ : ۵۶ : ۱۳۱۳ : ۱۲ : ۲۰۱۹ : ۲۷ : ۵۸۱۹ : ۴۴ : ۱۹۰۰ : ۳۱ : ۱۷
شنبه۲۰ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۴ : ۳۷۰۶ : ۵۶ : ۴۸۱۳ : ۱۱ : ۵۹۱۹ : ۲۶ : ۴۱۱۹ : ۴۳ : ۰۱۰۰ : ۳۱ : ۰۰
یکشنبه۲۱ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۵ : ۲۰۰۶ : ۵۷ : ۲۳۱۳ : ۱۱ : ۳۸۱۹ : ۲۵ : ۲۴۱۹ : ۴۱ : ۴۳۰۰ : ۳۰ : ۴۳
دوشنبه۲۲ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۶ : ۰۳۰۶ : ۵۷ : ۵۸۱۳ : ۱۱ : ۱۷۱۹ : ۲۴ : ۰۶۱۹ : ۴۰ : ۲۴۰۰ : ۳۰ : ۲۵
سه شنبه۲۳ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۶ : ۴۵۰۶ : ۵۸ : ۳۳۱۳ : ۱۰ : ۵۶۱۹ : ۲۲ : ۴۹۱۹ : ۳۹ : ۰۶۰۰ : ۳۰ : ۰۸
چهارشنبه۲۴ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۷ : ۲۷۰۶ : ۵۹ : ۰۹۱۳ : ۱۰ : ۳۴۱۹ : ۲۱ : ۳۱۱۹ : ۳۷ : ۴۸۰۰ : ۲۹ : ۵۰
پنج شنبه۲۵ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۸ : ۰۹۰۶ : ۵۹ : ۴۴۱۳ : ۱۰ : ۱۳۱۹ : ۲۰ : ۱۳۱۹ : ۳۶ : ۲۹۰۰ : ۲۹ : ۳۱
جمعه۲۶ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۸ : ۵۰۰۷ : ۰۰ : ۱۹۱۳ : ۰۹ : ۵۱۱۹ : ۱۸ : ۵۵۱۹ : ۳۵ : ۱۱۰۰ : ۲۹ : ۱۳
شنبه۲۷ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۳۹ : ۳۲۰۷ : ۰۰ : ۵۴۱۳ : ۰۹ : ۳۰۱۹ : ۱۷ : ۳۷۱۹ : ۳۳ : ۵۲۰۰ : ۲۸ : ۵۵
یکشنبه۲۸ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۴۰ : ۱۳۰۷ : ۰۱ : ۲۹۱۳ : ۰۹ : ۰۹۱۹ : ۱۶ : ۱۹۱۹ : ۳۲ : ۳۴۰۰ : ۲۸ : ۳۶
دوشنبه۲۹ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۴۰ : ۵۳۰۷ : ۰۲ : ۰۵۱۳ : ۰۸ : ۴۷۱۹ : ۱۵ : ۰۱۱۹ : ۳۱ : ۱۵۰۰ : ۲۸ : ۱۷
سه شنبه۳۰ شهریور ۱۴۰۰۰۵ : ۴۱ : ۳۴۰۷ : ۰۲ : ۴۰۱۳ : ۰۸ : ۲۶۱۹ : ۱۳ : ۴۳۱۹ : ۲۹ : ۵۷۲۳ : ۵۷ : ۵۸
چهارشنبه۳۱ شهریور ۱۴۰۰۰۴ : ۴۲ : ۱۴۰۶ : ۰۳ : ۱۶۱۲ : ۰۸ : ۰۵۱۸ : ۱۲ : ۲۵۱۸ : ۲۸ : ۳۹۲۳ : ۲۷ : ۳۹