آدرس و مرکز تلفن

 

کارخانه :

نشانی : اهواز – ناحیه صنعتی کارون – شرکت لوله سازی اهواز

صندوق پستی : 1800- 61775   کد پستی : 43431- 61766

تلفن : 7-32270222-061      دورنگار : 32271859-061


دفتر مرکزی :

نشانی : تهران – خیابان شهید بهشتی – خیابان احمد قصیر – خیابان دوم – پلاک 19

صندوق پستی : 3385- 15875    کد پستی : 38713- 15146

تلفن : 88732464-021      دورنگار : 88733564-021

پست الکترونیکی :          Sales @ myapm.ir       


دفتر فروش اهواز :

نشانی : اهواز – ناحیه صنعتی کارون – شرکت لوله سازی اهواز

تلفن : 32279794-061      دورنگار : 32270353-061

پست الکترونیکی :        Sales.Ahwaz @ myapm.ir                   

ارتباط مستقیم با دفتر مدیر عامل

ارتباط مستقیم با آقای دکتر علی خنیفر - مدیر عامل