جزییات کتاب

ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران جلد اول

TP155

نصر اصفهانی ،محسن

انتشارات فرهنگ مردم

1380

385