جزییات کتاب

آشنایی با نظریه مجموعه های فازی

QA248

طاهری ، سید محمود

جهاددانشگاهی مشهد

1375

615