جزییات کتاب

اجزإ ماشین

TJ 243

ر- تیبو

برقعی علی محمد

دانشگاه تهران

1367

7