جزییات کتاب

مدیریت در ژاپن زمینه های مقایسه در ایران

HC 465

هیروتکا تاکوچی

افشین منش ، حسین

جهاد دانشگاهی

1367

27