جزییات کتاب

فولادسازی در کورهای زیمنس -سارتین وکنورتر

TN 740

اویکس. ج

پاکزاد احمد

مرکز نشر دانشگاهی

1366

45