جزییات کتاب

فولادسازی در کورهای زیمنس و ساتین وکنورتر

TN 740

اویکس .ج

پاکزاد احمد

مرکز نشر دانشگاهی

1366

45