جزییات کتاب

آشنائی با خواص مکانیکی مواد

T

آیزنشات ملیون

حائرین اردکانی

مرکز نشر دانشگاهی

1365

46