جزییات کتاب

فرایند های فلزکاری

TD 205

پلوحین یترابوا نویچ

نادران خسرو

مرکز نشر دانشگاهی

1369

47