جزییات کتاب

کاهش هزینها تقلیل هزینه بدون کاهش

HD 3/47

سلیمی محمد حسین

-

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

1379

51