جزییات کتاب

مبانی تحلیل ارتعاشات

QA935

میرویچ لئوناردد

فرشچی -فرشید

مرکز نشر دانشگاهی

1379

53