جزییات کتاب

مدیریت کیفی جامع در عمل

HD 62/15

پایک -جان و بارنز -ریچارد

سلیمی -محمد حسین

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

1377

57