جزییات کتاب

مقدمه ای بر انجماد فلزات

TN 690

وینگارد ،دبلیو .سی

اشراف رزاده ،فخر الدین

دانشگاه صنعتی اصفهان

1376

58