جزییات کتاب

اصول علم مواد ساختار ،خواص و مهندسی مواد

TA 403 /6

تویسرکانی ، حسین

-

دانشگاه صنعتی اصفهان

1379

70