جزییات کتاب

کنترول کیفیت اماری

TS 156

فاطمی قمی ،سید محمد تقی

-

دانشگاه امیر کبیر

1370

71