جزییات کتاب

مقاومت مصالح

TA 405

شیمز ،ایرونیک ،هرمن

افضلی ،محمد رضا

مرکز نشر دانشگاهی

1378

73