جزییات کتاب

اصول مهندسی و علم مواد

TA 403

ون ولک، لارانس

اشرفی زاده ،فخرالدین

مرکز نشر دانشگاهی

1371

74