جزییات کتاب

آموزش انتقال حرارت ANSYS با CD

TA345.5

جمشیدی ، نیما

سیمین دخت

1384

997-8