جزییات کتاب

راهنمائی جوشکاری آلومونیم و چدن

TS 227

کوکبی ،امیر حسین

انتشارات جامعه ریختگران ایران

1362

82