جزییات کتاب

متالورژی مکانیکی

TA 405

دیتر ،جورج الوود

شهیدی شهره

مرکز نشر دانشگاهی

1369

84