جزییات کتاب

مهندسی مجدد و مدیریت دگرگون سازی سازمانی

HD 58/8

ابلنسکی نیک

شریفی منصور

اروین

1376

96