جزییات کتاب

تئوری مدیریت وطراحی سازمان جلد 1

اHD 31

استونر جیمز

پارسیان علی -اعرابی سید محمد

دفتر پژوهشهای فرهنگی

1379

100