جزییات کتاب

آنالیز مسایل پیشرفته المان محدود با نرم افزار ABAQUS

TA347

درویش ، رامین

یامهدی

1385

1258