جزییات کتاب

استاندارد پایه در خوردگی مس و آلومینیوم

TA480

معطوفی ، فتح الله