جزییات کتاب

اصول اندازه گیری دما و کالیبراسیون دماسنج ها

QC39

قنبری ، عبدالله

مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران

1384

1369