جزییات کتاب

اصول تبرید

TP492

داست ، روی

ملکی،مجید - خوشروان،اسماعیل

مرکز نشر دانشگاهی

1379

39