جزییات کتاب

اصول علم مواد (ساختار،خواص و مهندسی مواد)

TA 403/6

تویسرکانی، حسین

دانشگاه صنعتی اصفهان

1386

817