جزییات کتاب

اصول عملیات حرارتی فولادها

TN 751

طاهری ، مهدی

دانشگاه تهران

1368

1471