اعضاء هیأت مدیره شرکت لوله سازی اهواز

 دکتر خنیفر

 زاهد مراقی  کاظم حیان  
 دکتر علی خنیفر  دکتر زاهد مراقی مهندس سید کاظم حیان
مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره عضو هیأت مدیره عضو هیأت مدیره
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی

(صدر تأمین) 

    شرکت  سرمایه   گذاری   اهداف     
 1397/09/27 1395/12/09 1399/11/13
موظف موظف غیر موظف