اعضاء هیأت مدیره شرکت لوله سازی اهواز

دکتر خنیفر

آقای دکتر علی خنیفر

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (1397/09/27)

سابقه عضویت: 1397/09/27  

موظف 

کاظم حیان

آقای سید کاظم حیان

رئیس هیأت مدیره

   شرکت سرمایه گذاری اهداف (1399/11/13)

سابقه عضویت: 1399/11/13

غیر موظف

زاهد مراقی

آقای زاهد مراقی

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (1397/01/29)

سابقه عضویت: 1395/12/09

موظف

محمدرضا دانیاری

آقای محمدرضا دانیاری

عضو هیأت مدیره

شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (1400/02/12)

سابقه عضویت: 1400/02/12

موظف