اعضاء هیأت مدیره شرکت لوله سازی اهواز

دکتر خنیفر

آقای دکتر علی خنیفر

مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره

شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری (1397/09/27)

سابقه عضویت: 1397/09/27  

موظف 

زاهد مراقی

آقای زاهد مراقی

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (1397/01/29)

سابقه عضویت: 1395/12/09

موظف

رضا فریدونی

آقای رضا فریدونی

عضو هیأت مدیره

   شرکت صبا انرژی جهان گستر (1400/05/24)

سابقه عضویت: 1400/05/24

غیر موظف

محمدرضا دانیاری

آقای محمدرضا دانیاری

عضو هیأت مدیره

شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا (1400/02/12)

سابقه عضویت: 1400/02/12

موظف

آقای محمد امین کعبی شیخی

عضو هیأت مدیره

شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون (1401/01/17)

سابقه عضویت: 1401/01/17

غیر موظف