صاحبان سهام شرکت

ردیف

صاحب سهام

درصد / تعداد

1

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری

40/5 %

2

شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(صدر تأمین)

25/5 %

3

شرکت سرمایه گذاری اهداف

19 %

4

صندوق بازنشستگی کشوری

15 %

5

شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری

1000 سهم

6

شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا

2000 سهم

7

شرکت صبا انرژی جهان گستر

2000 سهم

8

شرکت صبا آرمـه

2000 سهم