نمایش جزییات بخشنامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465

۳۰ خرداد ۱۳۹۷

دبیرخانه هیئت مدیره

شرکت لوله سازی اهواز

م ع-۲۵/ل ا/۳۱۳

۲۹ خرداد ۱۳۹۷

۱۰ تیر ۱۳۹۷

۲۹ خرداد ۱۳۹۷

۱۰ تیر ۱۳۹۷

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 11254

شماره شناسه ملی 10100839465

بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که با دستور جلسه ذیل ،  روز یکشنبه مورخ 10/04/1397 ساعت 14 در دفتر مرکزی شرکت در تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قصیر (بخارست) - کوچه دوم (پژوهشگاه) - پلاک 19 ، طبقه سوم تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیأت مدیره و بازرسی قانونی شرکت برای سال منتهی به 1396/12/29
  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال منتهی به 1396/12/29
  3. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس  برای سال مالی منتهی به  1397/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
  4. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت
  5. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
  6. تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره

 

 

 

                                                                                                       هیات مدیره               

                                                                                       شرکت لوله سازی اهواز
                                                                                        (سهامی عام)