نمایش جزییات بخشنامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

دبیرخانه هیئت مدیره

شرکت لوله سازی اهواز

م ع-۲۵/ل ا/۱۸۹

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

۴ تیر ۱۳۹۸

۲۵ خرداد ۱۳۹۸

۴ تیر ۱۳۹۸

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 11254

شماره شناسه ملی 10100839465

بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که با دستور جلسه ذیل، در روز سه شنبه مورخ 1398/04/04 ساعت 14 در دفتر مرکزی شرکت در تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قصیر (بخارست) - کوچه دوم (پژوهشگاه) - پلاک 19 ، طبقه سوم تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال منتهی به 1397/12/29
  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
  3. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به  1398/12/29 و تعیین حق الزحمه ایشان
  4. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی شرکت
  5. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
  6. تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره

                                                                                                       هیات مدیره               

                                                                                       شرکت لوله سازی اهواز
                                                                                        (سهامی عام)