نمایش جزییات بخشنامه

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) ثبت شده به شماره 11254 شماره شناسه ملی 10100839465

۲۱ تیر ۱۳۹۹

دبیرخانه هیئت مدیره

شرکت لوله سازی اهواز

م ع-۲۵/ل ا/۱۷۹

۱۸ تیر ۱۳۹۹

۱۸ تیر ۱۳۹۹

۳۱ تیر ۱۳۹۹

۱۸ تیر ۱۳۹۹

۳۱ تیر ۱۳۹۹

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 11254

شماره شناسه ملی 10100839465

بدینوسیله از کلیه سهامدارن محترم شرکت لوله سازی اهواز (سهامی عام) دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت که با دستور جلسه ذیل، در روز سه شنبه مورخ 1399/04/31 ساعت 14 بعد از ظهر در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در تهران - خیابان شهید بهشتی - خیابان احمد قصیر (بخارست) - کوچه دوم (پژوهشگاه) - پلاک 19 ، طبقه سوم تشکیل می گردد ، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای سال منتهی به 1398/12/29
  2. بررسی و تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29
  3. انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به  1399/12/30 و تعیین حق الزحمه ایشان
  4. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت
  5. تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
  6. تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره

                                                                                                       هیات مدیره               

                                                                                       شرکت لوله سازی اهواز
                                                                                        (سهامی عام)