کارخانه پوشش داخلی لوله

در سال 1384 یک کارخانه پوشش داخلی لوله های فولادی با اپوکسی مایع در شرکت لوله سازی اهواز احداث شد. در این کارخانه میتوان لوله های "20 تا "56 را به روش جریان پوشش و یا روش ضد خوردگی بر طبق استانداردهای بین المللی مورد نظر مشتری پوشش کاری داخلی کرد. ظرفیت این کارخانه 5/3 میلیون متر مربع در سال می باشد.

 

مشخصات پوشش شماره سه