پروژه های مهم انجام شده

شرکت لوله سازی اهواز طی سالهای درخشان خدمت به سازندگی در کشور توانسته است پروژه های مهمی در زمینه ساخت لوله های گاز ترش و غیر ترش را اجرا و تحویل نماید که از مهمترین آنها میتوان به پروژه های ذیل اشاره کرد :

 

 

SourPipe

NonSourPipe

 

CasinPipe