کالیبراسیون

کالیبره کردن و کنترل صحت اندازه گیرها، گیج های مورد استفاده در فشار، وزنه ها، متر، کولیس و سایر ملزومات سنجش در آزمایشگاه بر عهده واحد کالیبراسیون می باشد .
این واحد که موظف به بررسی فنی و آزمون وسایل، دستگاهها و ابزارآلات آزمایشگاه و بازرسی کیفی آنها می باشد . ضمن متناسب سازی و چک کردن معیارهای سنجۀ وسایل با قوانین و دستورالعمل های مؤسسۀ استاندارد و گرفتن تائیدیه از آنها به استاندارد کردن و به روز نمودن ابزار مورد نیاز آزمایشگاهی خود نیز می پردازد .
همچنین باستناد تبصره سه ماده سه قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صلاحیت آزمایشگاه شرکت لوله سازی اهواز جهت انجام آزمونهای سختی فولاد به روشهای ویکرز، راکول و برینل و نیز آزمون ضربه شارپی برای فولاد، آزمون کشش فلزات، آزمون خمش فولاد، شکل های میکروسکوپی گرافیت در چدن، آزمون چدن با گرافیت کروی و بالاخره ویژگیها و روش های آزمون لوله های گاز رسانی جهت مصرف در منازل، ساختمان ها و واحدهای تجاری تائید گردیده است تا این صلاحیت در واحد آزمایشگاه بتواند توان اجرایی و نیروی بازرسی فنی واحد کنترل کیفیت محصول را در شرکت لوله سازی اهواز بیش از پیش ارتقاء دهد.