سیستم کنترل و ردیابی مواد و محصولات (IMTS)

واحد کنترل کیفیت شرکت لوله سازی اهواز به منظور استفاده از سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات وبرای کنترل و ردیابی مواد و محصولات در کارخانه های تولید و پوشش لوله اقدام به برقراری سیستم Integrated Material Tracking System-ITMS  نموده است تا بر اساس خواستۀ مشتری به ارائه اطلاعات در ایستگاههای مختلف خط تولید، آزمایشات انجام شده بر محصول و نیز پیگیری محصول بپردازد.
این سیستم مکانیزه علاوه بر به وجود آوردن ارتباط مستقیم اطلاعاتی بین سیستم های تولید و پوشش لوله با دیگر سیستم های مستقر در شرکت، امکان ترخیص محصولات به صورت خودکار و تهیه گزارشات خاص و نمودارهای مختلف جهت استفادۀ مدیران و متقاضیان را نیز فراهم می آورد.
همچنین پیاده سازی سیستم ردیابی تولید لوله P.H.S ، سیستم ردیابی پوشش لوله C.H.S سیستم آزمایشگاه مواد خام و محصولات M.L.S و نیز سیستم ترخیص محصولات P.R.S در غالب سیستمIMTS و با ساختار یکنواخت، امکان کنترل اطلاعات و چک کردن تولید و پوشش لوله در فرمت های مختلف اطلاعاتی را برای رضایتمندی مشتریان فراهم آورده است .