بازرسی مواد و محصولات

بخش بازرسی مواد و محصولات واحد کنترل کیفیت برای کسب اطمینان از سلامت محصول و صادر نمودن گواهی کیفیت برای ترخیص آن مراحل مختلف بازرسی را با کنترلهای دقیق و مطابق با معیارهای استاندارد و خواستۀ مشتریان بر محصول اعمال می نماید .
در ابتدای بازرسی هنگام ساخت ورق، کویل و یا مواد جوشکاری، در کارخانۀ سازنده داخل یا خارج از کشور با حضور بازرسان شرکت لوله سازی اهواز یا بازرس شخص ثالث انجام می گیرد و سپس هنگام ورود مواد اولیه به شرکت از نظر ویژوالی، ابعادی و آزمایشگاهی بررسی های لازم با مشخصات فنی و دستورات استاندارد انجام و در صورت عدم مشاهده مغایرت مجوز تولید در کارخانه های لوله سازی صادر می گردد.
در بازرسی حین ساخت و پوشش لوله بعد از هر گونه اقدام عملیاتی ایستگاه بازرسی فنی مستقر بوده که عملیات انجام شده به روی لوله را بازرسی و در صورت تأیید کیفیت برای عملیات بعدی تولید ارسال می نماید و در همین راستا بر اساس مشخصات فنی خریداران و توافقات و استانداردهای بین المللی تمامی بازرسی های غیر مخرب (NDT ) بر روی همه لوله ها انجام می گیرد .
در کارخانه های تولید لولۀ قطر کوچک آزمایشات چشمی بدنه و جوش، آزمایش ها و بازرسی های ابعادی همچون ضخامت، طول، عیوب سطحی، راستایی، بیضی بودن و تخت بودن انجام می گیرد همچنین آزمایشات فلاتینگ تست (Test Flatting) جهت مسطح کردن ورق، آزمایش هایدرو تست ( Hydrotest ) با استفاده از فشار آب و نیز آزمایش آلتراسونیک که آزمایش امواج مافوق صوت است بر روی لولۀ تولیدی صورت می پذیرد .
در کارخانۀ تولید لولۀ قطر بزرگ نیز آزمایشات چشمی بدنه و جوش، آزمایشها و بازرسی های ابعادی همچون ضخامت، طول، عیوب سطحی، راستایی و بیضی بودن انجام می شود همچنین آزمایش فشار آب (هایدرو تست)، آزمایش امواج مافوق صوت (آلتراسونیک) در دو مرحله، آزمایش رادیوگرافی( Xrey ) و نیز آزمایش ذرات مغناطیسی (Magnet Particle Test ) بر روی لوله صورت می گیرد .
در کارخانه های پوشش نیز آزمایش ویژوالی بدنه و جوش، آزمایش زبری و روشنایی سطح لوله بعد از انجام عملیات بلاستینگ و نیز آزمایش هالی دی (Holiday ) برای منفذ یابی و ضخامت سنجی پوشش صورت می گیرد.
بر اساس درخواست و مشخصات فنی مشتریان و استانداردهای بین المللی در کارخانه های لوله سازی به صورت تصادفی لوله ای انتخاب و آزمایشات مخرب D.T که شامل آزمایش ذوب ( Heat ) و آزمایش گروه L.O.T می باشد بر روی آن اعمال می شود تا پس از تأیید آزمایشگاه و ادارۀ تضمین کیفیت مبنی بر انطباق کامل محصول با معیارهای مورد نظر و درخواستی، مجوز ترخیص برای محصول خروجی صادر گردد.
در نهایت ضمن بررسی کلیه نتایج آزمایشات در سیستم آزمایشگاه موجود در سیستم یکپارچه کنترل و رد یابی مواد و محصولات ( IMTS ) و بعد از دریافت مجوز ترخیص آزمایشگاه، با تایید اداره تضمین کیفیت تمامی مراحل بازرسی های غیر مخرب ( NDT ) توسط IMTS بررسی و در صورت عدم مغایرت با مبانی استاندارد، گواهینامه نهایی محصول تهیه و پس از تایید واحد تضمین کیفیت صادر می گردد.