آزمایشگاه پوشش

این آزمایشگاه که پس از سرمایه گذاری در زمینه بروز رسانی و ارتقای تجهیزات طی سالهای 97-99 در حال حاضر یکی از مجهزترین آزمایشگاه های داخل کشور در زمینه پوشش است با دراختیار داشتن دستگاه‌های مدرن براساس استانداردها ی مربوطه  قادربه انجام آزمون های زیر مطابق با مشخصات فنی مشتریان می باشد.

1-آزمون کشش مواد پلیمری مطابق با ASTM ISO 527 , ASTM D638

2-آزمون مقاومت به ضربه مطابق با  ISO 21809

3-آزمون سختی سنجی  (Shor D ) مطابق با ISO 868

4-آزمون مقاومت به جدایش کاتدی (  Cathodic Disbondment  ) مطابق با ISO 21809

5-آزمون تعیین ذوب مواد پلیمری ترموپلاستیک ( Melting Point ) مطابق به ISO 3146

6-آزمون تعیین دمای تردی مواد پلیمری ترموست ( Glass Transition )مطابق با ISO 21809

7- آزمون مقاومت به چسبندگی موادپلیمری  ( Peeling) مطابق با ISO 21809

8- آزمون مقاومت پلیمردرمقابل اکسیداسیون القاییOxidative- Induction Time) ) مطابق با  ISO 11357

9-آزمون تعیین مقاومت موادپلیمری به نفوذ ( Indentation Resistance) مطابق با ISO 21809

10- آزمون دانسیته گرانول مواد پوشش  (Density  Meter)  مطابق با ISO 1183 and ISO 21809

11- آزمون تعیین دمای  نقطه نرمی مواد ترموپلاستیک (Vicat ) مطابق با ISO 306

12-آزمون درجه سیالیت پلیمرها ((Melt  Flow  Index  مطابق با ISO 1133,ASTM D1238

13-آزمون فرسودگی مواد پلیمری در اثر حرارت  ( ( Thermal  Ageing مطابق با ISO 21809

14- آزمون سیکل حرارتی مواد پلیمری  (  (Thermal  Cycleمطابق با IGS

15-آزمون رشدترک موادپلیمری(Environmental steers crack corrosion) مطابق باASTM D1693

16- آزمون تعیین زمان ژله شدن اپوکسی Gel Time)) مطابق    ISO 21809,  ISO 8130-6

17-آزمون تعیین درصد رطوبت اپوکسی ( Moisture content) مطابق با ISO 21809

18- آزمون تعیین درجه پخت اپوکسی  FBE(Degree Of Cure) مطابق با ISO 21809

19- آزمون مقاومت پلی اتیلن در برابر تنش های گرمایی ( Hot water soak ) مطابق با ISO 21809NACE RP 394

20-تعیین دمای تردی پلی اتیلن مطابق با استاندارد ASTM D746

21- تعیین انعطاف پذیری مواد پلی مری ( Flexibility test ) مطابق ISO 21809 و CSA Z245

22 آزمون تخلخل مقطع برش ( Cross section  porosity) مطابق با ISO 21809

23- آزمون تخلخل فصل مشترک ( Interface porosity)  مطابق با ISO 21809

24- آزمون فصل مشترک (Interface contamination)  مطابق با ISO 21809

25- آزمون درصد مواد فرار (Total volatile) مطابق با ISO 21809

26- آزمون مقاومت در مقابل خراشیدگی (Gouge resistance ) مطابق باIGS –M-TP-026

27- آزمون جدایش به کاتدی کرنش یافته (Strained coating cathodic disbondment) مطابق با ISO 21809